7.13.13 Mira's Birthday, Fayetteville NY - fotobooths